Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Terms
and Conditions

These business conditions of the business company Pohřební služby Helfi s.r.o., with its registered office at K sídlišti 9, 140 00 Prague 4, regulate the mutual rights and obligations of the contracting parties.

For the provision of services through an online store located at the internet address www.pohrebnisluzba-praha.cz

Please read the terms and conditions below carefully. By completing the order and sending it, the consumer confirms that he is familiar with and agrees with the terms and conditions. The order is a draft contract for the provision of funeral services or the purchase of goods. The contract is effective when the supplier receives the acceptance of the order (acceptance) after the completion of the order.

Supplier identification:

Trading company: Helfi s.r.o.

Registered office: K sídlišti 9, Prague

Id number: 24813192

Company registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert No. 176620

Introductory provisions

1. These business conditions (hereinafter referred to as "business conditions") of the business company Helfi sro, with its registered office at K sídlišti9, 140 00 Prague 4, identification number: 24813192, entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert No. 176620 (hereinafter "Supplier") govern the mutual rights and obligations of the parties arising in connection with or under a contract for the provision of funeral services or delivery of goods (hereinafter "contract") concluded between the supplier and another natural or legal person (hereinafter "consumer") via the Internet trade of which the supplier is the operator. The internet shop is operated by the supplier at the internet address www.ekonomicky-pohreb.com, via a web interface (hereinafter referred to as the "web interface of the shop").

1.1. The business conditions further regulate the rights and obligations of the contracting parties when using the website, which is operated and used by the supplier to offer its services and goods and located at www.pohrebnisluzba-praha.cz

1.2. The provisions of the terms and conditions are an integral part of the contract. The contract and business conditions are drawn up in English.

1.3. The wording of the business conditions may be changed or supplemented by the supplier. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the terms and conditions.

1.4. For the purposes of these terms and conditions, the services include: The provision of non-ceremonial funeral services ordered through the store's web interface, which includes taking over the body of the deceased, cremating the body and placing the ashes in the urn, securing a death certificate or other individual consumer requirements.

1.5. For the purposes of these terms and conditions, goods are understood to be: Goods that the supplier offers for sale via the web interface, in particular goods of a funeral nature.

User account

1.6. Based on the consumer registration made on the website, the consumer can access his user interface. From its user interface, the consumer can order services and goods, or contact the supplier in order to make individual requirements (hereinafter "user account").

1.7. When registering on the website and when ordering services or goods, the consumer is obliged to state all data correctly and truthfully. The consumer is obliged to update the data specified in the user account in the event of any change. The data provided by the consumer in the user account and when ordering services are considered correct by the supplier.

1.8. Access to the user account is secured by a username and password. The consumer is obliged to maintain the confidentiality of the information necessary to access his user account and acknowledges that the supplier is not liable for breach of this obligation by the consumer.

1.9. The consumer is not entitled to allow the use of the user account to third parties.

1.10.The supplier may cancel the user account, especially if the consumer does not use his user account for more than 1 year, or if the consumer breaches his obligations under the contract (including the terms and conditions).

A conclusion of the contract

1.11. Webové rozhraní obchodu obsahuje portfolio služeb a zboží, které jsou dodavatelem nabízeny k odběru a prodeji a to včetně cen dle jednotlivých druhů služeb a zboží. Ceny nabízených služeb a zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka služeb a jejich cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, kdy spotřebitel objedná služby či zboží na základě individuální nabídky dodavatele prostřednictvím příslušného formuláře, či telefonického kontaktu.

1.12. Veškeré nabídky služeb a zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb a zboží.

1.13. Pro objednání služeb vyplní spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaných službách (objednávané služby „vloží“ spotřebitel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

místo, kde se zesnulý nachází, přičemž uvedená cena platí pouzte pro území hl. města Prahy, či okres Praha západ, či Praha východ a pokud se zesnulý nachází jinde, dojde k navýšení ceny

individuální požadavky spotřebitele s odkazem na příslušnou nabídku dodavatele, společně s akceptací navržené ceny

způsobu úhrady ceny objednaných služeb, údaje o převzetí předmětu smlouvy

informace o nákladech spojených s poskytnutím služeb (dále společně jen jako „objednávka“)

1.14. Pro objednání zboží vyplní spotřebitel závazně objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží, jeho číselném označení a počtu kusů (objednávané zboží “vloží“ spotřebitel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

způsobu úhrady ceny objednaného zboží

údaje o způsobu převzetí či dodání zboží

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

1.15. Před zasláním objednávky dodavateli je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky spotřebitel vložil, a to i s ohledem na možnost spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle spotřebitel dodavateli kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení spotřebiteli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa spotřebitele“).

1.16. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (specifické požadavky) požádat spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.17. V případě žádosti spotřebitele o nadstandardní služby, například nadstandardní úpravy zesnulého, je spotřebitel povinen uvést již v objednávkovém formuláři.

1.18. Smluvní vztah mezi dodavatelem a spotřebitelem vzniká doručením přijetí písemné akceptace objednávky učiněné spotřebitelem, nebo potvrzením upravené objednávky. Akceptaci objednávky může dodavatel zaslat spotřebiteli i elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele.

1.19. Spotřebitel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek).

1.20. Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí spotřebitel sám.

Ceny služeb a platební podmínky

1.21. Cena základní služby „ekonomický pohreb“ je smluvní na základě vaší objednávky, jak je stanoveno v rámci webového rozhraní obchodu, je platná pouze za splnění všech následujících předpokladů zároveň:

k objednávce služeb dojde prostřednictvím webového rozhraní obchodu

občanský průkaz zesnulého bude dodavateli předán spotřebitelem nejpozději do 48 hodin od úmrtí zesnulého, což platí i pro ošacení zesnulého, pokud na něj má spotřebitel zvláštní požadavky

k úmrtí zesnulého došlo na území hl. města Prahy, či v okresech Praha západ a Praha východ

tělo zesnulého se nachází na území hl. města Prahy, či v okresech Praha západ a Praha východ

objednatel pohřbu je osoba příbuzná či osoba oprávněná k obstarání záležitostí souvisejících se zajištěním pohřbu zesnulého

objednatel bere na vědomí, že pokud kdokoliv objednal jakékoliv pohřební služby u jakékoliv pohřební služby dříve, než on, je tato objednávka od počátku neplatná

1.22. V případě nesplnění všech podmínek dle bodu 1.22. těchto obchodních podmínek, či individuálních požadavků spotřebitele ve vztahu k poskytovaným službám, učiní dodavatel spotřebiteli nabídku služeb telefonicky, či prostřednictvím elektronické pošty, a to včetně ceny za služby. Kompletní ceník všech aktivit dodavatele je k nahlédnutí ve všech provozovnách dodavatele. Objednávka proběhne v souladu s těmito obchodními podmínkami prostřednictvím k tomu určeného objednávkového formuláře na webovém rozhraní, kdy spotřebitel odkáže prostřednictvím „čísla nabídky“ na nabídku učiněnou mu dodavatelem a dokončením objednávky vyjádří svůj zájem na odběru individuálně sjednaných služeb a souhlas s jejich cenou, případně tento souhlas vyjádří telefonicky a potvrdí jej elektronicky, či podpisem objednávky.

1.23. Cenu služeb či zboží a případné náklady spojené s poskytnutím služeb dle smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb může spotřebitel uhradit dodavateli následujícími způsoby:

v hotovosti při osobní schůzce, v kterékoliv z provozoven dodavatele, které se nalézají na jím udávaných adresách

bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 43-9574750207/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet dodavatele“)

bezhotovostně platební kartou

prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou

1.24. Celá částka je splatná nejpozději do data splatnosti, nejpozději do 10 dní od proběhnutí kremace, přičemž v den následující po dni uzavření smlouvy je spotřebitel povinen uhradit alespoň 50% z konečné ceny

1.25. V případě bezhotovostní platby je spotřebitel povinen při úhradě ceny za služby uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek spotřebitele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

1.26. Případné slevy z ceny zboží, či služeb poskytnuté dodavatelem spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat.

1.27. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel spotřebiteli po uhrazení ceny za služby a předá jej osobně spotřebiteli, případně jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu spotřebitele.

1.28. Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu, nebo jím zplnomocněná osoba. Urna je k dispozici do 10-ti dní od konání zpopelnění (kremace). Datum zpopelnění se spotřebitel dozví při osobní schůzce. Spotřebitel bere na vědomí, že datum zpopelnění se může změnit, pokud bude nařízena pitva, či vyžadováno povolení státního zástupce.

Odstoupení od smlouvy

1.29. Neuhradí-li spotřebitel v den následující po potvrzení objednávky alespoň 50% z konečné ceny, je dodavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy. Případná záloha bude zaslána dodavatelem spotřebiteli zpět prostřednictvím poštovní poukázky na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři a to do 5 dnů ode dne učinění oznámení o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel bere na vědomí, že v tomto případě služba nebude realizována.

1.30. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, dále od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

1.31. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.29 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a následujících Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů.

1.32. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.30 Obchodních podmínek se část smlouvy týkající se navráceného zboží od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že spotřebitel poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká dodavateli nárok na náhradu škody. Zboží musí být dodavateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné v původním obalu.

1.33. Dodavatel se zavazuje provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno bezodkladně po jeho přijetí.

1.34. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.30 obchodních podmínek vrátí dodavatel všechny peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání zboží) přijaté na základě smlouvy spotřebiteli nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem jakým je od spotřebitele přijal. Pokud s tím spotřebitel výslovně souhlasí, je dodavatel oprávněn vrátit přijaté peněžní prostředky i jiným způsobem.

1.35. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení části ceny.

Stornovací poplatek

1.36. V případě, že spotřebitel po objednání služeb požádá o změnu sjednaných a objednaných služeb či projeví zájem odstoupit od smlouvy dohodou, je dodavatel oprávněn účtovat zvláštní poplatek a to následujícím způsobem:

a) V době delší než 24 hodin před započtením kremace, či pietního aktu je stornovací poplatek stanoven za každou jednotlivou službu ve výši 30% z její celkové ceny včetně DPH

b) V době kratší než 24 hodin před započetím kremace, či pietního aktu je stornovací poplatek stanoven za každou jednotlivou službu ve výši 70 % z její celkové ceny včetně DPH

Odpovědnost za vady, Záruka

1.37. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 a násl. Občanského zákoníku).

1.38. Dodavatel odpovídá spotřebiteli za to, že dodávané služby a zboží je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že dodané služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou a prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi dodaných informací očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

1.39. V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), má spotřebitel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu provedl nápravu, aby byly služby poskytnuty v souladu se smlouvou a věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil. Rozpor se smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci a dodání služeb, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí a dodání služeb, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

1.40. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacti čtyř (24) měsíců od převzetí.

1.41. Práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje spotřebitel u dodavatele na adrese jeho provozovny.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1.42. Spotřebitel se zavazuje, že po učinění objednávky neučiní objednávku u jiné pohřební služby. V případě, že se tak stane je spotřebitel povinen uhradit storno poplatek dle článku 1.36.

1.43. Spotřebitel nabývá vlastnictví k dodanému předmětu smlouvy v okamžiku jeho převzetí.

1.44. Spotřebitel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Spotřebitel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

1.45. Spotřebitel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků dodavatele a který je v souladu s jeho určením.

1.46. Situace neošetřené Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy ČR, především zákonem 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele.

1.47. Spotřebitel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.48. Ochrana osobních údajů spotřebitele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.49. Spotřebitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.50. Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení spotřebiteli.

1.51. Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

1.52. Zpracováním osobních údajů spotřebitele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě pracovníků zajišťující provedení pohřbu nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu spotřebitele předávány třetím osobám.

1.53. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.54. Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Spotřebitel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k dodavateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu dodavatele.

1.55. V případě, že by se spotřebitel domníval, že dodavatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení

b) požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost spotřebitele podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel nebo zpracovatel žádosti, má spotřebitel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění spotřebitele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.56. Požádá-li spotřebitel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.57. Spotřebitel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu spotřebitele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatele na elektronickou adresu spotřebitele.

Doručování

1.58. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Spotřebiteli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

1.59. Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem

b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem

c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít

d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Záverečná ustanovení

1.60. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.61. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.62. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

1.63. Kontaktní údaje dodavatele: adresa pro doručování Helfi s.r.o., K sídlišti 9, 140 00 Praha 4 adresa elektronické pošty helfi@helfi.cz, telefon 602 210 601

1.64. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.7.2018

Pokud jste s podnikatelem uzavřeli kupní smlouvu či smlouvu o poskytování služeb a podnikatel podle Vašeho názoru smlouvu nedodržel (například zamítl reklamaci, nedodal zboží nebo neposkytl službu, nesprávně účtoval cenu, apod…) máte od 1. února 2016 možnost podat návrh na mimosoudní řešení Vašeho sporu s podnikatelem.

Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) České obchodní inspekce v roli nezávislého o nestranného subjektu bude usilovat o urovnání Vašeho sporu s podnikatel oboustranně přijatelnou dohodou ( např. dodatečným uznáním reklamace, dodatečným dodáním zboží nebo poskytnutím služby, vrácením nesprávně účtované částky ). Mimosoudní řešení je bezplatné, trvá maximálně 90 dnů, ve složitých případech až 180 dnů, a po tuto dobu neběží promlčecí lhůta. Zatímco podnikatelé se musí povinně zapojit, spotřebitel má právo mimosoudní řešení sporu zahájit, kdykoliv ukončit nebo systém nevyužít a rovnou se obrátit se žalobou na soud. V rámci systému mimosoudního řešení sporů nemá oddělení ADR pravomoc spor rozhodnout, jeho úkolem je vést strany sporu ke smírnému dořešení sporu.

Více informací je k dispozici na webových stránkách www.adr.coi.cz.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné ne webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.